Fashion

24 Φεβ 2016

Τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ από την Private Consulting S.A.


Οι νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 που προκηρύχθηκαν πρόσφατα και αφορούν την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.

1)«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με τηνανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»
2)«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
3)«Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
τους»
4)«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα προγράμματα :
1)Πρόγραμμα: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 07/04/2016 έως 20/05/2016
Διάρκεια έργων: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Ποιους αφορά:
*Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις 
*Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία
Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
*να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
*να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές:
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ])
*να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
*να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
*να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
*να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
*να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Προϋπολογισμός: Από 15.000 € έως 200.000 €
Σημείωση: Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€)
Επιδότηση 40% και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.
Επιλέξιμες Δαπάνες
α/α Τι Χρηματοδοτείται – Επιλέξιμες Ενέργειες 
1)Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
2)Μηχανήματα - Εξοπλισμός 
3)Αϋλες Δαπάνες (Πιστοποίηση συστημάτων, Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, Δικαιώματα τεχνογνωσίας, Τεχνική και Συμβουλευτική καθοδήγηση) 
4)Μισθολογικό Κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/2/2016.

2)Πρόγραμμα: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 08/03/2016 έως 15/04/2016 Διάρκεια Έργων: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Ποιους αφορά: -Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. -Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος Σημείωση: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά του δικαιούχου για το φορολογικό έτος 2015 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: *Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). *Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης (κατηγορία Α άνεργοι). *Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). *Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα. *Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). *Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. *Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας. (Κατηγορία Α άνεργοι) 
*Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου(σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητηγια την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας. (Κατηγορία Β επαγγελματίες)
*Να λειτουργούν (Κατηγορία Β επαγγελματίες) ή να λειτουργήσουν (Κατηγορία Α άνεργοι) νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των
συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.
Προϋπολογισμός: Από 15.000€ έως 25.000€
Ποσοστό Επιδότησης: 100%
Σημείωση: Εφόσον ζητηθεί, είναι δυνατόν, να προκαταβληθεί έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης, και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
α/α Τι Χρηματοδοτείται Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου 
1)Λειτουργικά Έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 60% 
2)Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.) 20%
3)Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10% 
4)Προμήθεια αναλωσίμων 15% 
5)Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων 30% 
6)Μισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας Έως 12.000€
7)Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 20% 
8)Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου
μικρής κλίμακας 40% 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης του δικαιούχου.

3)Πρόγραμμα: «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους»
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 29/03/2016 έως 17/05/2016 Διάρκεια έργων: Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ποιους αφορά: *Υφιστάμενες Τουριστικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και τουλάχιστον κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας στις 2 ή 3 τελευταίες χρήσεις. *Νέες Τουριστικές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015 και έχουν κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Βασικές προϋποθέσεις: *Να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015. *Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ της επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης *Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου. Προϋπολογισμός:Από 15.000 € έως 150.000 € Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ(150.000€) Επιδότηση: 40% και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού Επιλέξιμες Δαπάνες: α/α Τι Χρηματοδοτείται Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου 1)Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 2)Μηχανήματα - Εξοπλισμός 3)Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας του περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 4)Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό 5)Προβολή προώθηση.Μέχρι 15.000€ 6)Λογισμικά – Υπηρεσίες Λογισμικού.Μέχρι 20.000€ 7)Μεταφορικά Μέσα.Μέχρι 15.000€ 8)Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.Μέχρι 2.500€ 9)Μελέτες/ έρευνες αγοράς 5.000€ και μέχρι 2.500€/μελέτη 10)Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) 40% και μέχρι 24.000€ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/2/2016.Οι κατηγορίες με α/α (1), (2) και (3) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου
4)Πρόγραμμα: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
Περίοδος Υποβολής αιτήσεων: Από 17/03/2016 έως 27/04/2016 Διάρκεια Έργων: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Ποιους αφορά: *Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. *Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015). Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. Προϋπολογισμός: Από 15.000 € έως 60.000 € Ποσοστό Επιδότησης 100% Επιλέξιμες Δαπάνες α/α Τι Χρηματοδοτείται: Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου 1)Λειτουργικά Έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 60% 2)Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.) 8% 3)Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 15% 4)Προμήθεια αναλωσίμων 15% 5)Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων 30% 6)Μισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας Έως 24.000€ 7)Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 30% 8)Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40% 9)Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 20% Σημείωση: Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία της πρόσληψης. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλέφωνο: 2310544563 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Νίκος Γκιάτας, Ιορδάνης Ταπακαράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

H ομάδα του WeloveWomen είναι δίπλα σας για να σας δώσει τις απαραίτητες συμβουλές σε κάθε σας απορία.